Diensten en productenOp de goede weg met SafetyDegree

Weet u wanneer u een veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen nodig heeft?

Elke onderneming die te maken heeft met vervoer over de weg van gevaarlijke stoffen of verpakken, beladen, vullen of lossen en opslaan.

SafetyDegree heeft antwoord op al uw vragen met betrekking tot gevaarlijke stoffen en compliance.

  • Compliance transport ADR, opslag PGS-15/PGS-9 of PGS-28 en vergunningen.
  • Advies, jaarverslag, beveiligingsplan, classificatie, trainingen, ADR transport & voertuigen en incidentenanalyse & meldingen.
  • GG(M)O Genetisch Gemodificeerde (Micro) Organismen
  • BRZO Besluit Risico Zware Ongevallen
  • CLP/GHS en REACH
  • LAP en Besluit melden afval
  • Radioactieve stoffen

SafetyDegree is ervaren en legt de lat hoog op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu. 

 

De kracht van SafetyDegree is de uitnodigende manier van training geven met veel ruimte voor eigen inbreng.

 

Wij komen graag bij u langs voor een kennismakingsgesprek en een advies op maat.


Transport ADR

Het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg is geregeld in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, Besluit vervoer gevaarlijke stoffen, Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen en het ADR-verdrag.

De Inspectie Leefomgeving is als bevoegd gezag belast met de handhaving van deze wet en regelgeving. SafetyDegree kan controleren of uw transport voldoet of een programma opstellen waarmee u gaat voldoen. 

Vervoert, ontvangt of verzend u radioactieve stoffen, dan gelden specifieke regels die hun grondslag vinden in de Kern Energie Wet en Besluit vervoer radioactieve stoffen. 


Opslag pgs-15

De opslag van gevaarlijke en CRM stoffen is beschreven in de richtlijn PGS-15. Zo moet de opslagfaciliteit aan allerlei eisen voldoen, zoals brandveiligheid, arbeidsveiligheid, transportveiligheid en milieuveiligheid.

De klassen stoffen die onder de PGS-15 vallen zijn afgeleid uit het ADR en onder andere klasse 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6,1, 6.2 (categorie I3 en I4), 8 en 9. 

SafetyDegree geeft ook advies over PGS-28, PGS-9 en GG(M)O. 


Veiligheidsjaarverslag gevaarlijke stoffen

Elke onderneming die te maken heeft met het vervoer gevaarlijke stoffen of met aanverwante activiteiten zoals verpakken, vullen, verzenden, ontvangen, beladen en lossen, moet één of meer veiligheidsadviseurs benoemen. Een van de taken van de veiligheidsadviseur is het opstellen van een jaarverslag gevaarlijke stoffen. Deze moet 5 jaar bewaard worden en desgewenst ter beschikking gesteld worden van de nationale autoriteiten.

SafetyDegree komt afhankelijk van de grootte van de locatie één of twee keer per jaar op bezoek en stelt middels een audit een jaarverslag op. De werkzaamheden van de veiligheidsadviseur zijn vastgelegd in de Beleidsregel veiligheidsadviseur. 


Trainingen

De medewerkers die betrokken zijn bij vervoer gevaarlijke stoffen of met aanverwante activiteiten zoals verpakken, vullen, verzenden, ontvangen, beladen en lossen moeten zijn opgeleid. Afhankelijk van de verantwoordelijkheden en taken van de medewerkers moeten zij bekend zijn met de algemene bepalingen van de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Binnen het ADR wordt gesproken van een Algemene bewustmakingscursus en een functiespecifieke opleidingen. SafetyDegree kan deze op maat ontwikkelen voor uw organisatie en medewerkers. Tevens kan er binnen bepaalde organisaties een voorkeur zijn voor korte en krachtige toolboxen. 


Beveiligingsplan

Gevaarlijke goederen met een hoog gevarenpotentieel zijn goederen waarbij de mogelijkheid bestaat van misbruik voor terroristische doeleinden en daarmee het gevaar van ernstige gevolgen, massale vernielingen en grootschalige sociaal-economische ontwrichting. De vervoerders en afzenders die betrokken zijn bij het vervoer van deze gevaarlijke goederen moeten een beveiligingsplan vaststellen, invoeren en naleven. SafetyDegree doet dat volgens de daarvoor wettelijk vastgestelde elementen. Training ten aanzien van beveiliging (ook klasse 7) is mogelijk.


 Vergunningen

Bijna elke bedrijf met een vaste locatie alszijnde inrichting, heeft te maken met de Wabo. Afhankelijk van het soort bedrijf en de omvang moet een milieuvergunning worden aangevraagd, het opslaan van gevaarlijke stoffen is vastgelegd in de vergunning. Daarin wordt bepaald onder welke voorwaarden dat gebeurd en wat de uitzonderingen zijn. Een specifieke vergunning is nodig wanneer een bedrijf afgewerkte olie, klein gevaarlijk afval of scheepsafvalstoffen gaat transporteren, dan is er een zogenaamde BIA vergunning nodig. Als er gevaarlijke stoffen over de grens binnen Europa getransporteerd worden maakt een bedrijf gebruik van de EVOA vergunning. SafetyDegree kan ten aanzien van transport de vergunningen samen met u aanvragen.

 


Classificatie

Gevaarlijke stoffen binnen het ADR zijn gedefinieerd op grond van hun eigenschappen overeenkomstig de betreffende klasse. Tevens wordt er onderscheid gemaakt in verpakkingsgroepen, dit duidt op groot, middelmatig of gering gevaar. SafetyDegree komt graag op locatie om uw gevaarlijke goederen te classificeren en vervolgens een plan van aanpak op te stellen met betrekking tot opslag of (afvoer)transport.


Incidentenanalyse & meldingen

Indien zich bij het laden, vullen, vervoer of lossen van gevaarlijke goederen een incident voordoet, moet deze gebeurtenis uiterlijk binnen een maand gemeld worden aan bevoegd gezag. Dit doet SafetyDegree volgens het voorgeschreven model Rapport over gebeurtenissen tijdens het vervoer van gevaarlijke goederen overeenkomstig het ADR.


Risico inventarisatie en evaluatie

Als werkgever wilt u dat de arbeidsomstandigheden voor de medewerkers optimaal zijn met betrekking tot hun gezondheid en veiligheid. Een RI&E voert SafetyDegree uit middels interviews op de werkplek. De geconstateerde risico's worden in een plan van aanpak voorzien van maatregelen om dat risico aan te pakken. Indien nodig laat SafetyDegree de RI&I toetsen door een erkende arbodeskundige.


Begeleiding bevoegd gezag IL&T

Inspectie Leefomgeving & Transport op bezoek gehad of voertuig gecontroleerd? Wij stellen graag een plan van aanpak op om alle vastgestelde tekortkomingen en verbeterpunten te implementeren in uw organisatie. Hierbij is een goede verstandhouding met bevoegd gezag essentieel.